TURNERINGSREGLEMENT

Turneringen spilles etter NHFs spilleregler og turneringsreglement.

1. Unntak fra spillereglene
- Ingen lags time-out
- Ingen time-out ved utvisninger
Dommernes skjønn vedrørende stopp av spilletid er alltid gjeldende.

2. Unntak fra aldersbestemmelser
- Hvert lag kan stille med inntil 14 personer påført kamprapporten og deltagende i samme kamp.
- Spillerstall er uten begrensning.

Vi minner også om at det kun er tillatt å spille på ett lag i samme klasse.
- Dette gjelder ikke i klassene J/G 10-12
- Dette gjelder ikke for lag som på forhånd har meldt på flere lag som kun skal være med for å gi spillere mer spilletid.
-- Disse lagene må på forhånd (innen 15.4.2024) velge og informere arrangøren om hvilket lag som   ikke skal delta i sluttspill. Dette formidles til alle i angjeldende klasse før turneringen starter.

  Resultatene mellom lag som ikke skal delta i sluttspill og andre lag teller ikke i            gruppeberegningen.

3.Dispensasjon
Dispensasjon kan gis i de tilfeller der spilleren ikke har et spilletilbud den er deltakerberettiget i.

Dispensasjonssøknad må være sendt inn til post@rosecup.no innen 15.4.2024.

Lag som har fått innvilget dispensasjon på en eller flere spillere vil bli plassert nederst i sin gruppe med 0 poeng, og kan ikke gå videre til sluttspill.
Resultatet i disse kampene settes til 0-0.


4. Rusmidler og lisenskontroll

Det minnes ellers om forbud mot rusmidler i alle former. Regelbrudd fører til
umiddelbar utestengelse/bortvisning og rapport til NHF.
Alle deltakere må inneha NHFs spillerlisens. Lisenskontroll utføres uten varsel.

5. Rekkefølgeberegning

Rekkefølgen i seriespill avgjøres etter NHFs kampreglement, med følgende unntak:
§ 19-1.6.4
”Dersom det ikke er mulig å avgjøre den endelige rekkefølge etter reglene i § 19-1.6.3,
skal rekkefølgen avgjøres ved ny kamp (omkamp) dersom det har vært spilt seriespill
og ved loddtrekking dersom det har vært spilt puljespill”.
 
Dette punktet byttes ut med:
"Dersom det ikke er mulig å avgjøre den endelige rekkefølge etter reglene i § 19-1.6.3,
skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning."
 
6. Uavgjorte kamper sluttspill

Ved uavgjort resultat i sluttspillkamper avgjøres kampen ved «sudden death» (første mål vinner)
i forlenget spilletid inntil 5 minutter. Om ingen av lagene har scoret innen denne tid,
vinner det laget som scoret siste målet i kampen.
Unntatt fra dette er A-finaler, der tidsbegrensningen ikke gjelder.

7. Jury og protest

Rosecup oppnevner en jury som skal behandle eventuelle protester. Denne skal bestå av 3 medlemmer og 1 vara. Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke ankes.

En protest må nedlegges i henhold til NHFs protestreglement. Protesten må omgående leveres fra hallansvarlig til arrangementets sekretariat. Protesten må være skriftlig bekreftet overfor arrangementets hovedsekretariat senest 15 minutter etter at kampen er slutt for å være gyldig. Protestgebyret er kr 750,- og må betales samtidig med innlevering av protesten.

Det gjøres oppmerksom på Spillereglenes 17.11
"Dommernes avgjørelser på bakgrunn av deres situasjonsbedømmelse er endelige.
Det kan kun nedlegges protest mot avgjørelser som ikke er etter reglene."

NHF Kamp- og konkurransereglement
§8
(3) Skulle et lag ved protest eller annen årsak tilkjennes seieren, settes resultatet til 0-0.

8. Dommere

Dommere oppnevnes av arrangøren.

9. Lagliste

Alle lag må levere lagliste til arrangøren med oversikt over sine deltakere (spillere og lagledere, samt andre med deltakerkort).
Laglisten må inneholde informasjon om hvem som er lagets ansvarlige person.
Denne utfylles under påmeldingssidene.

10. Avkast/kampball
Førstnevnte lag (hjemmelag) stiller alltid med kampball.
I gruppespillet starter førstnevnte lag (hjemmelaget) med avkast.
I sluttspillet trekker dommerne hvilket lag som starter med avkast før kampstart.

11. Ikke møtt
Om et lag ikke møter innen 5. minutter etter oppsatt kampstart, dømmes laget til tap med stillingen 0-0.
Turneringsledelsen kan gi dispensasjon fra regelen ved spesielle omstendigheter.